UG二次开拓,条码功能已经实现,能够批量出条码,也能够单个图纸出条码,外挂主动抓取图纸上面的模号、零件号等信息生成条码并与E68模具治理系统集成!外挂功能都为易胜科技开拓,享有知识产权和源代码,能够机动使用代码,将永利娱乐场手机版2207提供应E68模具治理系统客户使用!咨询热线:18928195461


                    E68-UG单张图纸出条码功能,能够主动抓取模号和零件号,如果抓取失误,还能够界面上修改模号、零件号来生成条码!


              E68-UG批量出条码功能,方便统一图框和格式的图纸,一键批量生成一切条码!