CNC加工中心车间


                             条形枪与待测量铜公,扫描条码后,系统软件主动显示铜公信息。


                             扫描铜公后,员工测验铜公及家具的高度,软件主动记载


                             软件显示铜公电极及铜公的高度                         软件依据电极的预调高度,主动后处置CNC程式,然后传输到CNC机床,将装有电极的家具放在机床的夹具底盘,即可开头加工!


以上依据条码,主动猎取到电极信息及CNC程式,然后依据测验的电极高度,主动后处置CNC程式,再通过软件主动上传到CNC机床,这样减少了人为参与动作,减少出错,提高效率


CNC定位夹具,不用打表分中,即可开头加工铜公,提高效率。


加工好电极后,到CMM,开头主动化检测!

……